Informacje


Informacje:

Ogólne warunki zlecenia

Właściwym dla korespondencji adresem jest adres biura: ul. Rdestowa 160, 81-577 Gdynia

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Faktury wystawione i płatne w PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień rozładunku.
 2. Termin płatności 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury z dołączonym oryginalnym listem przewozowym CMR potwierdzonym na załadunku i rozładunku oraz pełną dokumentacją dotyczącą zlecenia (delivery note, specyfikacje, lieferschein, kwit paletowy).
 3. Przewoźnik jest zobowiązani do przesłania skanów wszelkich dokumentów transportowych w terminie 3 dni roboczych od rozładunku na adres CMR@visline.pl. Natomiast oryginały muszą dotrzeć na wskazany w zleceniu adres korespondencyjny w terminie 14 dni od daty rozładunku.
 4. Niezastosowanie się do powyższego skutkuje wydłużeniem terminu płatności do 90dni.
 5. Podanie konta złotówkowego – warunek płatności! Numer rachunku, na który będzie realizowany przelew za usługę spedycyjną, zostaje automatycznie przypisany do kartoteki kontrahenta z pierwszej otrzymanej od niego faktury. Zmiana rachunku może nastąpić tylko poprzez informację pisemną, mailową lub pocztą tradycyjną z wyraźnym zaznaczeniem na fakturze zmiany numeru konta. Nie odpowiadamy za błędne przelewy na stare rachunki bankowe z powodu braku informacji ze strony przewoźnika.
 6. Visline Sp. z o.o. nie zgadza się na cesję wierzytelności i/lub zmianę rachunku bankowego do realizowania płatności.
 7. Kontakt w sprawie płatności pod nr 58 680 25 72 w dni wtorek i czwartek w godzinach 12-14.

UWAGA! FAKTURY WYSTAWIONE NIEZGODNIE Z WARUNKAMI BĘDĄ ODSYŁANE BEZ KSIĘGOWANIA.

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA

 1. Zlecenie przekazane na warunkach Konwencji CMR, Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego i in. dotyczących przewozu w aktualnych wersjach i w kolejności ich zastosowania. Prawem właściwym dla realizacji niniejszej umowy jest prawo polskie. Zleceniobiorca musi posiadać ważne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP) lub OC Spedytora (OCS).
 2. Zleceniobiorca odpowiada za dostosowanie środka transportu do przewożonego towaru, stan techniczny pojazdu, prawidłowe rozmieszczenie towaru, zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem i przed dostępem osób trzecich oraz szkód przez nich wyrządzonych. W przypadku odmowy załadowcy załadowania pojazdu ze względu na nie wywiązanie się z powyższego – Zleceniobiorca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego lub pokrycia kosztów postawienia takiegoż pojazdu przez Visline Sp. z o.o..
 3. Pokrycie kosztów pobranych na załadunku przez kierowcę materiałów do zabezpieczenia towaru oraz odebranie dokumentu potwierdzającego rodzaj oraz ilość pobranych materiałów leży w gestii Zleceniobiorcy.
 4. Obowiązuje zakaz podzlecania, doładunków i przeładunków towaru bez uprzedniej zgody Visline Sp. z o.o..
 5. Zleceniobiorca odpowiada za szkody wynikłe z nieterminowego i nienależytego wykonania usługi transportowej.
 6. Rezygnacja Zleceniobiorcy ze zlecenia tylko za zgodą Visline Sp. z o.o..
 7. W przypadku przemytu – Zleceniobiorca odpowiada do wysokości poniesionej szkody.
 8. W przypadku naruszenia warunków pkt. 2,4,5,6,7 Visline Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Zleceniobiorcy karą do wysokości frachtu ponadto wszystkimi kosztami związanymi bezpośrednio, lub pośrednio z niezrealizowaniem całości bądź części zlecenia.
 9. Wolne od opłat postojowych 24 godziny (poza UE: 48 godzin) na załadunek i rozładunek. Do czasu oczekiwania nie zalicza się sobót, niedziel i świąt lokalnych. Podstawą roszczeń finansowych za przestój jest opisana i podstemplowana przez załadowcę/rozładowcę karta postoju. Postój jest liczony od momentu jego zgłoszenia. Niedotrzymanie powyższego powoduje brak zapłaty za postój. Maksymalna opłata za przestój wynosi 100 EUR za każdą dobę.
 10. W przypadku reklamacji co do jakości wykonanej usługi lub uszkodzenia towaru, płatność nastąpi po wyjaśnieniu spraw spornych. W przypadku wystąpienia szkody zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy i do sporządzenia/dostarczenia stosownego protokołu. Wszelkie informacje o uszkodzeniu towaru i brakach w towarze muszą zostać odnotowane w liście przewozowym CMR. Brak natychmiastowej informacji odnośnie szkody skutkuje uznaniem, iż doszło do niej podczas wykonywania transportu i przewoźnik ponosi za nią odpowiedzialność.
 11. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do anulacji zlecenia do dnia poprzedzającego załadunek bez konsekwencji finansowych.
 12. Obowiązuje ochrona prawna klienta Firmy Visline sp. z o.o. w trakcie realizacji zlecenia oraz 2 lata po jego wykonaniu. W przypadku podjęcia bezpośrednich rozmów lub podjęcia działań konkurencyjnych wobec Visline sp. z o.o. ma prawo obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 20.000 EUR za każde naruszenie. Wszystkie informacje przekazane/nabyte przez Zleceniobiorcę przy realizacji zlecenia, dotyczące Zleceniodawcy oraz klienta Zleceniodawcy, jak również nadawców i odbiorców stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. „O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Visline sp. z o.o. ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
 13. Zlecenia wykonywane są na warunkach zleceniodawcy. Visline Sp. z o.o. nie akceptuje warunków sprzecznych z powyższymi – chyba, że strony ustalą inaczej. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.
 14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Sądem właściwym dla sporów między stronami jest Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku

v.2 – 02.01.2017